Van Eekelen Tandtechniek & Tandprothetiek

Natuurlijk het beste, dus Nederlands maatwerk! 

Veiligheid gebruikte materialen

Regelmatig verschijnen er in de media berichten over producten waarbij voor mensen onveilig of gevaarlijk geachte materialen zijn gebruikt. Ook komt het helaas voor dat producten worden nagemaakt en/of herverpakt.

Daarom is het goed om te weten dat de Nederlandse tandtechnische laboratoria vallen onder de Europese richtlijn Medische Hulpmiddelen.

Sinds 14 juni 1998 dienen alle tandtechnische laboratoria in Nederland te voldoen aan deze richtlijn (in 2007 herzien). In deze richtlijn is onder meer geregeld dat laboratoria als fabrikant van op maat gemaakte medische hulpmiddelen verplicht worden:

- zich te melden bij Staatstoezicht op de Volksgezondheid; - te werken volgens de laatste stand der techniek; - hun manier van werken te documenteren in technische dossiers en - de gebruikte materialen moeten traceerbaar zijn in het onverhoopte geval dat er iets mis zou gaan/zijn met bepaalde materialen.

Dit laatste is van groot belang. Immers, elk mens is anders. Niet ieder lichaam reageert hetzelfde op bepaalde materialen in de mond. Daarom is het van belang te weten welke materialen in uw mond gebruikt worden.

De Branchevereniging Tandtechniek is van mening dat u als patiënt het recht heeft om te weten om welke materialen het gaat. Daarom verstrekken de tandtechnische laboratoria aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek desgevraagd aan de tandarts een Verklaring van Overeenstemming. Hierin staan alle gebruikte materialen vermeld. Vraag hierom bij uw tandarts.