Kies voor zekerheid!

Kies daarom voor een tandtechnisch laboratorium dat is aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek

Welkom op Mijnmond.info!

Vind snel een tandtechnisch lab bij u in de buurt!

Verzekeraars omzeilen NZa-richtlijn informatieverstrekking

Melding bij NZa inzake niet voldoen aan voorwaarden NZa-richtsnoer informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten

De Branchevereniging Tandtechniek heeft bij de NZa melding gemaakt van het niet voldoen van verzekeraars aan de NZa-richtlijn informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten. Aanleiding hiervoor zijn de vele klachten die het Meldpunt Zorgsignalen ontvangt van tandtechnisch laboratoriumhouders. Het gaat hierbij met name om het nemen van een gemiddelde als uitgangspunt voor alle situaties. Dit terwijl het gaat om op maat gemaakte medische hulpmiddelen. Ook tandartsen klagen over de starre opstelling van verzekeraars.

Uit het onderzoek van het Meldpunt Zorgsignalen blijkt dat verzekeraars niet voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden aan een afwijzingsbrief in het door de NZa opgestelde richtsnoer Informatievoorverstrekking Ziektekostenverzekeraars en volmachten. Met name de voorwaarde dat patiënten dienen te worden gewezen op de mogelijkheid van beroep bij afwijzing lijkt stelselmatig te ontbreken in de afwijzingsbrieven. Hierdoor wordt niet voldaan aan de in het Richtsnoer gestelde voorwaarden en wordt de patiënt de mogelijkheid om tegen een afwijzing in beroep te gaan bij de verzekeraar of de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering onthouden.

Omzeilen voorwaarden

Daarnaast lijken verzekeraars de voorwaarden die gesteld worden aan een afwijzingsbrief te omzeilen door een brief die wel degelijk een afwijzing bevat zelfs de tegenovergestelde term 'goedkeuringsbrief' te geven. Ook het verwijzen naar een niet bestaande regeling waarvan de verzekeraar zelf bij navraag niet het genoemde document kan leveren komt voor.

De Branchevereniging Tandtechniek verzoekt de NZa met klem haar toezicht op de informatieverstrekking door verzekeraars onverminderd uit te blijven voeren en nader onderzoek te doen naar het voldoen aan het vermelden van de beroepsmogelijkheid.

De NZa heeft inmiddels laten weten dat de oproep is doorgestuurd naar de afdeling Toezicht & Handhaving.