Kies voor zekerheid!

Kies daarom voor een tandtechnisch laboratorium dat is aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek

Slider gebit 1

Welkom op Mijnmond.info!

Vind snel een tandtechnisch lab bij u in de buurt!

Slider gebit 3

Patientengeschillencommissie Tandtechniek

Steeds vaker weten patienten rechtstreeks de weg naar het tandtechnisch laboratorium te vinden. Vanwege eerdere ervaringen met bezoeken aan het lab of omdat informatie is gezocht en gevonden op internet. Ook hanteren patienten in toenemende mate de 'omgekeerde route'. Zij verzoeken de tandtechnicus op het lab voor hen een tandarts te kiezen waarmee het lab samenwerkt.

Deze beweging is er wellicht de oorzaak van dat patienten er steeds vaker blijk van geven ervan uit te gaan dat - net zoals dat bij andere branches gebruikelijk is - er een punt bestaat waar eventuele geschillen voorgelegd kunnen worden.  Met het oog op deze ontwikkeling heeft de Algemene Vergadering van de Branchevereniging Tandtechniek besloten een onafhankelijke en zelfstandige geschillencommissie op te richten: de Patientengeschillencommissie Tandtechniek. Deze commissie heeft - naast het herstel van de relatie tussen patient en zorgaanbieder tot doel systematisch op zorgvuldige wijze verzamelen en evalueren van klachtengegevens die eveneens aan te wenden zijn in het kader van beleidsvorming hetgeen onmisbaar is voor voor het optimaliseren van de kwaliteit van de patientenzorg.

Procedure Patiëntengeschillencommissie Tandtechniek
Een klacht wordt pas door de Patiëntengeschillencommissie Tandtechniek (hierna commissie) in behandeling genomen, indien blijkt dat de partijen onderling, eventueel na een poging tot bemiddeling, niet tot een oplossing zijn gekomen.
 
Indien u uw klacht voorlegt aan de commissie van de Patiëntengeschillencommissie Tandtechniek van de Branchevereniging Tandtechniek, wordt de volgende procedure gevolgd:

  • De commissie stuurt u binnen een week een ontvangstbevestiging van uw klacht.
  • Allereerst wordt gecontroleerd of de desbetreffende tandtechnisch laboratorium is aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek. Is dit niet het geval dan kan de commissie uw klacht niet in behandeling nemen.
  • Bij een behandeling wordt eerst beoordeeld of uw klacht ontvankelijk is: dat wil zeggen: of op basis van het reglement Patiëntengeschillencommissie Tandtechniek uw klacht in aanmerking komt voor behandeling. Dit is bijvoorbeeld niet het geval indien het desbetreffende tandtechnisch laboratorium niet bij de Branchevereniging Tandtechniek is aangesloten op het moment van ontstaan van de klacht. Indien de klacht niet ontvankelijk is, deelt de commissie dat schriftelijk aan u mede. U kunt (indien u dit wenst) uw klacht voorleggen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg of een civiel-rechtelijke procedure starten.
  • Indien de klacht ontvankelijk verklaard is, wordt u geïnformeerd omtrent de samenstelling van de commissie en de verdere gang van de procedure.
  • Nadat u bent geïnformeerd over de procedure van de klacht wordt uw zaak in behandeling genomen. Om tot een uitspraak te komen kan de benodigde aanvullende informatie worden opgevraagd. Indien dit naar oordeel van de commissie noodzakelijk is, kunnen u, een vertegenwoordiger van het desbetreffende tandtechnische laboratorium en andere bij de procedure betrokkenen worden opgeroepen voor een mondelinge toelichting.
  • Na zorgvuldige afweging van alle argumenten en gegevens komt de commissie tot een uitspraak. Uw klacht kan gegrond, ongegrond of gedeeltelijk (on)gegrond worden verklaard.
  • Waar mogelijk geeft de commissie voorstellen ten behoeve van de definitieve afwikkeling. Belangrijk hierbij is dat de uitspraak niet bindend is, dat wil zeggen dat er geen juridische mogelijkheid is consequenties op te leggen.

We gaan ervan uit dat het desbetreffende tandtechnisch laboratorium zich in de meeste gevallen zullen conformeren aan de uitspraak en de gegeven adviezen die de commissie geeft. Als uw klacht gegrond is verklaard en het desbetreffende tandtechnisch laboratorium de uitspraak naast zich neer legt door eventuele aanbevelingen te negeren dan kunt u alsnog een civielrechtelijke procedure starten. Met de uitspraak van de Patiëntengeschillencommissie Tandtechniek maakt u dan een goede kans in het gelijk te worden gesteld.

Het indienen van een klacht betekent niet dat openstaande vorderingen automatisch worden opgeschort, ook al betreft uw klacht een nota. Wel kunt u uw tandtechnisch laboratorium verzoeken de invordering op te schorten totdat uitspraak is gedaan.

Neem voor het indienen van een klacht contact op via het contactformulier of stuur een e-mail naar pgc@bvtandtechniek.nl.