Kies voor zekerheid!

Kies daarom voor een tandtechnisch laboratorium dat is aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek

Slider gebit 1

Welkom op Mijnmond.info!

Vind snel een tandtechnisch lab bij u in de buurt!

Slider gebit 3

Privacy

Privacy-verklaring laatst bijgewerkt 9-5-2018
Mijnmond.info, de voorlichtingssite van de Branchevereniging Tandtechniek (Postbus 658, 3700 AR Zeist) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De functionaris belast met persoonsgegevens is te bereiken via info@mijnmond.info

Herzieningen van dit beleid
Het is mogelijk dat we dit beleid van tijd tot tijd herzien wanneer dat nodig mocht blijken. Controleer deze website daarom regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van eventuele herzieningen. Als wij van mening zijn dat eventuele substantiële wijzigingen in dit beleid in belangrijke mate op u van invloed zullen zijn, zal er een kennisgeven worden geplaatst op de hoofdpagina www.mijnmond.info en zullen we u anderszins informeren, indien dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving op het vlak van gegevensbescherming. U kunt aan de hand van de datum bij laatst bijgewerkt hierboven controleren wanneer dit privacybeleid voor het laatst is herzien.

Als u onze websites (www.mijnmond.info en de filiaalpagina’s) blijft gebruiken en ons (verdere) persoonlijke informatie verstrekt nadat dit beleid is gewijzigd, wordt verondersteld dat u het herziene beleid hebt geaccepteerd.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mijnmond.info verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. U bent niet verplicht om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, maar als u de informatie die we nodig hebben niet verstrekt, kunnen we u mogelijk niet helpen. Waar dat mogelijk is kunt u evenwel anoniem met ons communiceren door bij de niet relevante velden de term ‘anoniem’ in te vullen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- Emailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mijnmond.info, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mijnmond.info verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Mijnmond.info analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mijnmond.info bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Er is namelijk geen simpele bewaartermijn aan te geven.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mijnmond.info deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mijnmond.info blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Mijnmond.info uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mijnmond.info gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mijnmond.info gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mijnmond.info en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mijnmond.info.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mijnmond.info neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mijnmond.info