Kies voor zekerheid!

Kies daarom voor een tandtechnisch laboratorium dat is aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek

Welkom op Mijnmond.info!

Vind snel een tandtechnisch lab bij u in de buurt!

Verzekeraar IAK verzint niet bestaande toepassing regel implantaattoeslag

29 mei 2015 - Het door de Branchevereniging Tandtechniek ingestelde Meldpunt Zorgsignalen ontving de afgelopen maanden weer diverse meldingen inzake afwijzingsbrieven van verzekeraars. Geen enkele brief voldeed aan de NZa-beleidsregel inzake informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2014 waarin voorwaarden worden genoemd waaraan een afwijzingsbrief moet voldoen. Hierover zijn klachten ingediend bij de NZa. 

Zo moet een verzekerde erop gewezen worden dat hij/zij een klacht kan indienen bij de zorgverzekeraar als hij/zij het niet eens is met de afwijzing, en de klacht tevens aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering kan voorleggen.  Verzekeraars informeren de patiënt kennelijk liever niet over deze mogelijkheid aangezien dit de kans op daadwerkelijk ingediende klachten uiteraard verhoogd. 

Implantaattoeslag toepassen
Opmerkelijk was een afwijzingsbrief van verzekeraar IAK die stelde dat de op de technieknota vermelde code 06490 – implantaattoeslag – een code is die alleen gehanteerd kan worden indien er sprake is van implantaten ten behoeve van kronen. Niets is minder waar.

Nog los van het feit dat de tarieven voor tandtechnici vrij zijn is het al decennialang gebruik om de implantaattoeslag in rekening te brengen als er sprake is een werkstuk waarbij implantaten betrokken zijn. Dus ongeacht of het gaat om implantaten in combinatie met kroon- en brugwerk of prothesewerk.

Dit blijkt ook uit eerdere publicaties in het Tandtechnisch Magazine. Zo publiceerde het Nederlands Tandtechnisch Genootschap in 2001 in het Tandtechnisch Magazine de rubriek ‘Correct Calculeren’. In TTM 39 is een artikel opgenomen waar sprake is van een boven- en onderprothese op implantaten. Uiteraard wordt ook hier de implantaattoeslag in rekening gebracht. 

Patiënt de dupe
Kortom: het is opnieuw een verenging van hetgeen volgens deze verzekeraar onder de dekking van de basisverzekering valt waar uiteindelijk de patiënt de dupe van wordt. Zie hier de noodzaak voor de NZa om verzekeraars te houden aan de door de NZa ingestelde beleidsregel inzake informatieverstrekking bij volmachten en de gestelde regels met betrekking tot afwijzingsbrieven in het bijzonder. 

Meldpunt Zorgsignalen
Het door de Branchevereniging Tandtechniek ingestelde Meldpunt Zorgsignalen is bereikbaar via info@bvtandtechniek.nl.

Bron: Tandtechnisch Magazine.

Ga terug